O združení - Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky

Prejsť na obsah
Združenie pestovateľov sadbového materiálu lesných a okrasných drevín bolo založené 27.1.1997 v Snine a zaregistrované ma Ministerstve vnútra SR 4.2.1997. Prvé ustanovujúce zasadnutie sa konalo 29.9.1997 v Liptovskom Hrádku, bol zvolený výkonný výbor v zložení: Ing. Anna Jurdová, Ing. Peter Holík, Ing. Ivan Kuchárik, Ing. Miroslav Lazorík, Ing. Ondrej Makara, Ing. Mikuláš Sekerec, Ing. Peter Stanko. V ďalšom období Združenie vzhľadom na rôzne okolnosti svoju činnosť nevykonávalo.

V 2012 na prvom valnom zhromaždení  „skalných členov“ združenia po 15 rokoch (14.3.2012) sa členovia zhodli, že činnosť združenia je potrebné obnoviť. Výskum a inovácie sa v tejto oblasti lesného hospodárstva dostal v ostatných rokoch na úplný okraj záujmu, a preto je potrebné aby združenie bolo producentom lesného reprodukčného materiálu v tejto oblasti nápomocné, umožnilo čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na ďalšie vzdelávanie, výmenu skúseností so zahraničnými producentmi a ktoré by bolo aktívnym účastníkom pri tvorbe legislatívnych noriem, ktoré závažným spôsobom ovplyvňujú činnosti na úseku lesného reprodukčného materiálu.

Vzhľadom na vývoj, ktorý nastal v tejto oblasti za ostatných 15 rokov, boli na stretnutí upravené a novelizované stanovy združenia a tiež bolo prijaté rozhodnutie o zmene názvu združenia na „Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky“  -  ZLŠ SR. Na tomto valnom zhromaždení bola splnomocnená Ing. Miriam Sušková, PhD., aby ako manažér združenia konala v jeho mene pri tvorbe novej členskej základne, programu združenia a pri príprave ďalšieho valného zhromaždenia, na ktorom sa zúčastnia ďalší noví členovia združenia. O zmene názvu a stanov bolo informované v zmysle platnej legislatívy Ministerstvo vnútra SR, ktoré urobilo zmenu v registri občianskych združení.

V dňoch 29.-30.5.2013 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo ďalšie riadne valné zhromaždenie už s novými členmi združenia. Na valnom združení sa okrem členov združenia zúčastnili aj zástupcovia MPaRV SR, NLC Zvolen a ako hosť aj manažér Sdružení lesních školkařů ČR. Na valnom zhromaždení boli nanovo zvolené orgány združenia v zmysle platných stanov a organizačného poriadku a odsúhlasený plán činnosti združenia.
Návrat na obsah